Kalo tek përmbajtja

Për ne

Liri dhe diverzitet

Ne angazhohemi që çdo individ të jetë në gjendje t'i realizojë dhe gëzojë të drejtat dhe lirit e njeriut, pavarsisht nga karakteristikat personale siç janë orientimi seksual dhe identiteti gjinor, ndërsa në përputhje me legjislacionin kombëtar, të drejtën ndërkombëtare dhe konventat e ratifikuara.

Çiltërsi dhe transparencë

Këto vlera janë të ngulitura në politikat dhe punën tonë. Planifikimi strategjik për kauzat LGBT+ bazohet mbi çiltërsi, konsultime dhe bashkëpunim me vetë komunitetin, ndërsa avokimi dhe veprimi karakterizohen me transparencë të plotë para palëve të prekura dhe publikut të gjerë.

Lidership dhe partneritet

LGBTI JUNAJTED ka marrë rol udhëheqës në misionin për arritjen e barazisë për të gjithë, me fokus ndaj personave LGBT+. Ne u dëshmuam se jemi partner i dëshmuar dhe i besueshëm i komunitetit LGBT+, ndërsa arritjet dhe kontributet tona janë të njohura si në vend ashtu edhe në suaza ndërkombëtare.

Disa fjalë për ne

LGBTI JUNAJTED nga Shkupi është organizatë joqeveritare, jofitimprurëse dhe multietnike, e cila në anëtarsinë e saj ka njerëz me orientime seksuale, identitete gjinore dhe shprehje gjinore të ndryshme. Qëllimet tona, mes të tjerash, janë: mbrojtje, promovim dhe respektim të lirive dhe të drejtave të njeriut, me fokus të veçant të lirive dhe të drejtave të njerëzve LGBT+, sigurimi i qasjes të barabartë në kujdesin shëndetësor dhe shërbime të tjera thelbësore sociale dhe juridike, dhe në drejtim të arritjes së barazisë dhe përfshirjen e njerëzve LGBT+ në të gjitha sferat e jetës nëpërmjet krijimit të atmosferës mbështetëse dhe inkluzive e cila e ushqen dhe inkurajon diverzitetin.
hands-group-people-different-ethnicities-with-lgtb-flag-bracelet-w640px
Foto: Freepik

Fokusi jonë

LGBTI JUNAJTED punon në fuqizimin e komunitetit LGBT+, rritjen e ndërgjegjësimit publik për liritë dhe të drejtat e njeriut, si dhe diverzitetetin seksual dhe gjinor, lufton kundër diskriminimit në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, avokon dhe lobon për avancimin e legjislacionit nacional për të arritur barazi të plotë të njerëzve LGBT+, dhe përmirësim të shëndetit seksual të popullatës LGBT+ nëpërmjet programit parandalues për HIV/AIDS dhe infeksione tjera seksualisht të transmetueshme.
1
vite përvojë
250 +
njerëz të përfshirë
1 +
projekte të realizuara