Kalo tek përmbajtja

Thirrje për pjesëmarrje në trajnim: Qasje e bazuar në të drejtat e njeriut dhe përfshirja e aspekteve gjinore në politika

Në kuadër të Programit për Punë për vitin 2023 të mbështetur nga Bashkimi Evropian, LGBTI Junajted organizon trajnim që do të fokusohet në qasjen e bazuar në të drejtat e njeriut, integrimin e aspekteve gjinore në politika dhe inkluzivitet, ndërsa ka për qëllim të sigurojë kuptim më të thellë të të drejtave të njeriut të personave LGBTI. gratë dhe vajzat, si dhe komunitetet më të margjinalizuara.

Data: 29.08.2023 – 02.09.2023
Vendndodhja: STRUGË

Arritja e mbrojtjes së dinjitetit njerëzor të të gjithë qenieve njerëzore është në thelb të konceptit të të drejtave të njeriut, duke e vendosur individin në qendër të vëmendjes. Ky trajnim është krijuar për të kontribuar në rritjen e njohurive të pjesëmarrësve për qasjen e bazuar në të drejtat e njeriut, e cila është një kornizë metodologjike që synon të integrojë të drejtat e njeriut në çdo program zhvillimi dhe në sigurimin e projekteve dhe shërbimeve. Si koncept, qasja e bazuar në të drejtat e njeriut siguron përfshirje dhe fuqizim kuptimplotë dhe sistematik të kategorive më të cenueshme. Më tej, në trajnim është planifikuar të flitet për përfshirjen e perspektivës gjinore, si pjesë integrale e procesit të politikëbërjes. Integrimi i çështjeve gjinore në politikat kyçe paraqet (ri)organizim, përmirësim, zhvillim dhe vlerësim i proceseve të politikëbërjes, ku perspektiva e barazisë gjinore përfshihet në të gjitha politikat, në të gjitha nivelet dhe fazat nga aktorët që zakonisht përfshihen në politikëbërje.

Nëpërmjet punëtorive interaktive, leksioneve dhe praktikave më të mira, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të zhvillojnë strategji avokimi dhe aktivizëm që promovojnë dhe mbrojnë të drejtat e njeriut të personave LGBTI, grave dhe komuniteteve të margjinalizuara. Nga pjesëmarrësit pritet që të angazhohen në të menduarit kritik dhe analizën e pozicioneve dhe përvojave të tyre dhe të ndajnë njohuritë dhe mësimet e tyre me të tjerët.

Kush mund të aplikojë:

Trajnimet janë të hapura për studentë aktualë universitarë dhe pasuniversitarë në fushën e shkencave sociale dhe humane, studentë të diplomuar, aktivistë dhe profesionistë që punojnë në fushën e të drejtave të njeriut dhe drejtësisë sociale ose janë pjesë e komunitetit LGBTI, lëvizjeve feministe apo queer. LGBTI Junajted inkurajon pjesëmarrësit me prejardhje dhe identitete të ndryshme, duke përfshirë ata me përvojë të jetuar të margjinalizimit, që të aplikojnë në shkollë.

Shpenzimet:

Pjesëmarrja në trajnim nuk paguhet. Të gjitha shpenzimet që lidhen me udhëtimin, akomodimin, ushqimin dhe materialet për programin sigurohen nga LGBTI Junajted.

Mënyra dhe afati për regjistrim:

Të interesuarit duhet të dorëzojnë një letër të shkurtër motivimi për pjesëmarrje në trajnim (maksimumi 1 faqe) në adresën e emailit: , jo më vonë se 5 gusht 2023 me referencë: Aplikimi për trajnim. Aplikantët pritet të angazhohen dhe të marrin pjesë në të gjitha sesionet.

Aplikantët do të njoftohen për rezultatet e përzgjedhjes jo më vonë se data 10 gusht 2023.