Kalo tek përmbajtja

Thirrje publike për angazhimin e një eksperti/es për përpunimin e një analize për gjendjen me diskriminimin ndërseksional në Maqedoninë e Veriut

Shoqata “LGBTI Junajted” në suaza të projektit “Programi vjetor për punë për vitin 2023”, numri i kontratës për grant IPA III/2022/441-140, financiarisht i mbështetur nga Bashkimi Evropian, shpall thirrje për angazhimin e një eksperti/es për përpunimin e analizës me temë “Analizë e gjendjes me diskriminimin e shumëfishtë/ndërseksional në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, që duhet të realizohet në periudhën shkurt-prill të vitit 2023.

Angazhimi i ekspertit/es i përfshinë obligimet dhe detyrat e mëposhtme:

 • Të përcaktojë konceptin dhe kornizën metodologjike për kryerjen e hulumtimit;
 • Të mbledhë të dhëna nga fusha, të kryejë intervista me palët e prekura, si dhe të zhvillojë takime me përfaqësues të institucioneve relevante dhe ekspertë;
 • Bazuar në të dhënat dhe informacioneve të mbledhura ta përpunojë analizën;
 • Të prezantojë gjetjet dhe rekomandimet kryesore nga analiza.

Kualifikimet dhe aftësitë e duhura:

 • Të ketë të përfunduar arsimin e lartë në fushën e shkencave shoqërore;
 • Njohuri dhe përdorim të avancuar të gjuhës angleze;
 • Njohuri të avancuara të aspekteve metodologjike në kërkimin juridik, politik dhe shoqëror dhe përvojë në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave sasiore;
 • Aftësi të zhvilluara kërkimore dhe analitike; dhe
 • Aftësi të dëshmuara për punë dhe komunikim me njerëz me prejardhje të ndryshme profesionale, sociale dhe kulturore.

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Biografi e shkurtër (CV) dhe letër motivuese jo më e gjatë se një faqe;
 • Dy referenca për të konfirmuar ekspertizën në këtë fushë;
 • Metodologji për punë.

Afati për paraqitje

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për thirrjen duke dërguar një shkresë me bashkëngjitjet e nevojshme në e-mail adresën tonë , ndërsa subjekti i mesazhit duhet të përmbajë shënimin: “Aplikim për thirrjen për angazhimin e ekspertit/es për përgatitjen e një analize”. Paraqitja për shpalljen është e hapur deri më datë 15.02.2023 deri në orën 16:00.

Procedura e përzgjedhjes së kandidatëve

“LGBTI Junajted” do të formojë një komision që do të shqyrtojë aplikimet e pranuara. Aplikimet e vonuara dhe jo të plota nuk do të merren parasysh.

Buxheti i përgjithshëm për këtë thirrje është 2000 euro në kundërvlerë në denarë.