Премини на содржината

Јавен повик за ангажирање на обучувачи

Здружението „ЛГБТИ Јунајтед“ во рамки на проектот за годишни оперативни грантови, број на договор за грант IPA/2022/441-140, поддржан од Европската унија, објавува оглас за ангажирање на 2 обучувачи/ки за одржување на 2 дводневни обуки во периодот јули-август 2023.

Во рамките на ангажманот, обучувачите/ките потребно е да:

Подготват и испорачаат дводневна обука на тема:

 1. Пристап заснован на човекови права (HRBA) и вклучување на родовите аспекти во политиките (Gender Mainstreaming)
 2. Принцип „Не оставајте никого зад себе“ (LNOB) со посебен акцент на потребите на ЛГБТИ заедницата, како и жените и девојките.

Обучувачите/ките ќе треба да развијат методологија за спроведување на тренингот која ќе понуди комбинација од теорија и вежби за практична примена на теоријата. Од обучувачот се очекува во координација со проектниот тим да ја развие програмата за обуката како и алатки за оцена.

Обучувачите/ките треба да ги реализираат следниве активности:

 • Развивање програма за обуката;
 • Да подготви презентации и вежби кои ќе ги сподели со проектниот тим, пред спроведување на обуката;
 • Да ја спроведе обуката;
 • Да развие и предложи методологија за оценка на обуката;
 • По спроведената обука да подготви и поднесе извештај најдоцна 7 работни дена по завршување на истата.

Обуката ќе се спроведе на македонски јазик.

Потребни квалификации и вештини:

 • Да има завршено високо образование во областа на општествените науки;
 • Напредно познавање и користење на англиски јазик;
 • Минимум 5 години работно искуство.
 • Искуство во спроведување обуки;
 • Искуство во работата со граѓански организации;
 • Способност за работење со кратки рокови и навремено испорачување на услуги;
 • Докажана способност за работа и комуникација со луѓе од различни професионални, социјални и културни средини.

Потребна документација:

 • Кратка биографија (CV) и мотивационо писмо не подолго од една страна;
 • Две референции за потврда на експертизата во областа;
 • Методологија за работа.

Рок за пријавување

Рокот за пријавување е најдоцна до 30.06.2023 до 16 часот на следната имејл адреса: , со назнака: Апликација за ангажирање на обучувачи (Насловот на обуката за која се аплицира).

Постапка за избор на кандидат/ка:

„ЛГБТИ Јунајтед“ ќе формира комисијата и ќе ги разгледа примените апликации. Ненавремените и нецелосни пријави нема да бидат земени предвид.