Премини на содржината

Јавен повик за ангажирање на експерт/ка за изработка на анализа на состојбата со интерсекциска дискриминација во Северна Македонија

Здружението „ЛГБТИ Јунајтед“ во рамките на проектот „Годишна програма за работа за 2023 година“, број на договор за грант IPA III/2022/441-140, финансиски поддржан од Европската Унија, објавува оглас за ангажирање на експерт/ка за изработка на анализа на тема „Анализа на состојбата со повеќекратна/интерсекциска дискриминација во Република Северна Македонија”, што треба да се реализира во периодот февруари-април 2023 година.

Ангажманот на експертот/ката ги опфаќа следните работни обврски и задачи:

 • Да утврди концепт и методолошка рамка за спроведување на истражувањето;
 • Да собере податоци од областа, да направи интервјуа со засегнати страни, како и да одржи средби со претставници на релевантни институции и експерти;
 • Врз основа на собраните податоци и информации да ја изработи анализата;
 • Да ги презентира главните наоди и препораки од анализата.

Потребни квалификации и вештини:

 • Да има завршено високо образование во областа на општествените науки;
 • Напредно познавање и користење на англискиот јазик;
 • Напредно познавање на методолошките аспекти во правните, политичките и општествените истражувања и искуство во прибирање и анализа на квантитативни податоци;
 • Развиени истражувачки и аналитички вештини; и
 • Докажана способност за работа и комуникација со луѓе од различни професионални, социјални и културни средини.

Потребна документација:

 • Кратка биографија (CV) и мотивационо писмо не подолго од една страница;
 • Две референци за потврда на експертизата во областа;
 • Методологија за работа.

Рок за пријавување

Заинтересираните кандидати можат да се пријават на огласот со испраќање на допис со потребните прилози на нашата е-пошта , а во предметот на пораката треба да стои назнаката: „Апликација за повикот за ангажирање на експерт/ка за изработка на анализа“. Пријавувањето на огласот е отворено до 15.02.2023 до 16 часот.

Постапка за избор на кандидат/ка

„ЛГБТИ Јунајтед“ ќе формира комисија која ќе ги разгледа примените апликации. Ненавремените и нецелосни пријави нема да бидат земени предвид.

Вкупниот буџет за овој повик изнесува 2000 евра во денарска противвредност.